Przejdź do treści

Konkurs

Wejdź na kanał Knauf Polska
na platformie Linked-in

Odpowiedz na proste pytanie

Jaki zewnętrzny element budynku przeprojektowałbyś
za pomocą systemu Knauf AQUAPANEL® i dlaczego?

Uzasadnij w 2-3 zdaniach swój wybór.

Weź udział

DO WYGRANIA

ARCHITEKTOWNICZNA KSIĄŻKA ROKU

Dowiedz się więcej o tej książce

Książka o cyklu Mistrzowie Architektury ma na celu podsumowanie dotychczasowej historii wykładów. To album prezentujący najlepszą światową architekturę, a jednocześnie reportaż z ostatnich kilkunastu lat działalności katowickiego oddziału SARP. To również pierwsze wydawnictwo na rynku zawierające zbiór wywiadów z czołowymi zagranicznymi architektami w języku polskim.

Książka prezentuje 70 architektów z różnych stron świata, którzy w latach 2004-2021 odwiedzili stolice Śląska, aby podzielić się swoim doświadczeniem. Wśród nich można znaleźć laureatów najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie architektury, takich jak Nagroda Pritzkera czy Nagroda im. Miesa van der Rohe.

Całość uzupełniają wspomnienia osób, które współpracowały przy organizacji wykładów w różnych okresach jego istnienia. Książka rozpoczyna się rozmową z pomysłodawcą cyklu Mistrzowie Architektury - Wojciechem Małeckim, a w dalszej części znajdują się teksty Tomasza Studniarka (prezes SARP Katowice w latach 2003-2009), Mikołaja Machulika (obecny prezes SARP Katowice) i wielu innych. Nie brakuje tu anegdot, które towarzyszyły spotkaniom z „gwiazdami” światowej architektury. Jak zareagowała Natalie de Vries z MVRDV, kiedy w drodze z lotniska na wykład dostała telefon z informacją o przegranym konkursie? Jak doszło do tego, że po swoim wykładzie Frank Barkow poszedł ze studentami architektury na piwo? Odpowiedzi na te i na podobne pytania przewijają się przez całą książką, towarzysząc prezentowanej architekturze.

Film z premiery książki Zobacz


Regulamin Konkursu dla Projektantów i Architektów na platformie Linked-In

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

 

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oznaczają:

·       „Organizator” – Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-229 przy ul. Światowej 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000036059, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł, NIP: 5211003423, REGON: 010765380.

·       „Fundator” – Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-229) przy ul. Światowej 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000036059, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł, NIP: 5211003423, REGON: 010765380.

·       „Konkurs” – Konkurs dla Projektantów i Architektów prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

·       „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022, poz. 888 z późn. zm.).

3. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z  2022, poz. 1360 z późn. zm.).

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Linkedin.com, na profilu knaufpolska https://www.linkedin.com/company/knauf-polska/

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Linkedin. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Linkedin.

4. Konkurs składa się z jednego etapu, który trwa od godz. 10:00:00 dnia 17.03.2023 r. do godz. 23:59:00 dnia 31.03.2023 r.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca projektantem lub architektem, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Linkedin.com spełniającego warunki serwisu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres: [email protected]

5. Wycofanie z udziału w Konkursie powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców i uzyskania nagrody.

 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

1. Celem Konkursu jest promocja oferty produktów marki Knauf.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Linkedin.com

3. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci postu konkursowego na profilu https://www.linkedin.com/company/knauf-polska/ oraz stronie https://strefa-architekta.knauf.pl/konkurs

4. Zadanie Konkursowe polega na:

Zamieszczeniu przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym w serwisie Linkedin https://www.linkedin.com/company/knauf-polska/.

Pytanie konkursowe brzmi: Jaki zewnętrzny element budynku przeprojektowałbyś za pomocą systemu Knauf AQUAPANEL® i dlaczego? Uzasadnij w 2-3 zdaniach swój wybór.

5. Zwycięzcę Konkursu wybierze 3-osobowa Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez Organizatora.

6. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej w ciągu 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy konkursu w formie prywatnej wiadomości, przesłanej do niego przez Organizatora w serwisie Linkedin.

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Uczestnika do dnia 12.04.2023 r. (do godziny 23:59:00) w prywatnej wiadomości zwrotnej, potwierdzenia otrzymanej wiadomości oraz wymaganych danych osobowych do przesłania nagrody.

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie w prywatnej wiadomości do profilu knaufpolska w serwisie Linkedin oświadczenia o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-229 przy ul. Światowej 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000036059, moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu i wydaniem nagród.

Przyjmuję do wiadomości, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co będzie skutkowało wycofaniem mego uczestnictwa w Konkursie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu i akceptuję jego postanowienia”.

9. Uczestnik w ramach Konkursu może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę.

10. W przypadku dodania więcej niż jednego komentarza konkursowego, Komisja rozpatrywać będzie chronologicznie ostatni dodany komentarz jako pierwszy.

11. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu, czyli po godz. 23:59:00 dnia 31.03.2023 r. nie będą brane pod uwagę.

12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się przez niego nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić na każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo Organizatora do pozbawienia Uczestnika nagrody.

Niezadowolony z tego powodu Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

13. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (zdjęć, opisów bądź hashtagów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących.

14. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników filmów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisu Linkedin z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

16. Wycofanie z udziału w Konkursie powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców i uzyskania nagrody.

17. Wycofanie z konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

 

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

1. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez 3-osobową Komisję Konkursową do dnia 07.04.2023 r.

2. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest kreatywność udzielonej odpowiedzi.

3. W ciągu trwania Konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 12 książek Mistrzowie Architektury.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

5. Każdy zwycięzca otrzyma jedną nagrodę – książkę.

6. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

7. O wygranej zwycięzca Konkursu powiadomiony będzie przez wiadomość w serwisie Linkedin, w terminie 3 dni od daty wyłonienia zwycięzców.

8. Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną zamieszczone pod postem konkursowym na profilu https://www.linkedin.com/company/knauf-polska/ zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

10. Nagrody zostaną wysyłane pocztą kurierską.

11. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:

a) odmówi przyjęcia nagrody,

b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,

c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

12. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

 

 
§ 6. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych jest Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-229 przy ul. Światowej 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000036059, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 złotych (wpłacony w całości), NIP 5211003423, REGON 010765380.

Dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nieprowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu.

2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U z 2020 r.  poz. 344).

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało:

a) Imię i nazwisko

b) Adres e-mail

c) Adres wysyłki: Ulica, Numer domu, Numer mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Numer telefonu

4. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów.

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte.

7. Administrator informuje, że jako podmiot danych osobowych Uczestnicy mają prawo do:

a) żądania dostępu do Danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

Administrator dostarczy Uczestnikom na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Uczestnicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z ponoszonych kosztów administracyjnych.

b) sprostowania Danych osobowych

Uczestnicy mają prawo do sprostowania nieprawidłowych Danych osobowych, które ich dotyczą.

Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Uczestnicy mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c) usunięcia Danych osobowych („do bycia zapomnianym”)

Uczestnicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

W takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie Uczestnika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e) przenoszenia Danych osobowych

Uczestnicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora

W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu.

g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

8. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez Uczestników za pomocą wiadomości wysłanej na adres pocztowy Administratora Danych osobowych lub na adres email: [email protected] (kontakt w sprawie danych osobowych).

9. Ponadto, jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.

11. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie organizacyjne technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

12. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

13. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności:

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

 
§ 7. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych materiałów w każdym czasie z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z materiałem przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie ten poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji materiału dotkniętego wadą, o której mowa powyżej.

3. Jeżeli w ramach nadesłanego materiału będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych w materiale umieszczonym w serwisie internetowym Linkedin.com w związku z udziałem w Konkursie.

W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na zdjęciu Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia.

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do

wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

5. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego materiału – odpowiedzi i zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

d) wielokrotne publiczne wystawienie,

e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, przy użyciu technik cyfrowych lub analogowych,

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora

h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. 5 lit. a) - g),

i) bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

oraz zobowiązaniem Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie materiału audiowizualnego bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem o treści: „Reklamacje – Konkurs dla Projektantów i Architektów na Linkedin”.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła

Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2023 r.